Grade 2 Modyul: Larawan ng Musika

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy ang pagkakaiba ng tunog na naririnig at hindi naririnig sa pamamagitan ng larawan. Inaasahan ding maipapahayag ang tunog na naririnig at hindi naririnig gamit ang quarter note, beamed eight notes at quarter
rest sa rhythmic pattern. (MU2RH-Ib-2)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Larawan ng Musika

music_q1_mod1_LarawanNgMusika_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment