Grade 2 Homeroom Guidance Module: It’s Okay to be Different

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang mag-aaral na linangin ang kaniyang aspektong pansarili at pakikipagkapwa, akademiko, at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba sa pag-iingat dulot ng pandemyang Covid-19.

Hinihiling na basahin sa mag-aaral ang bawat bahagi ng modyul at gabayan siya sa bawat gawain upang matagumpay na maisakatuparan ang mga tagubilin. Siguraduhing maisagawa at masasagot ang mga gawain at katanungan (Processing Questions).

Gawain 1: Paggabay na maunawaan ang mga pahayag ng paglalarawan o hindi paglalarawan sa mag-aaral.

Gawain 2: Paggabay sa pagkumpleto ng pangalan ng mga taong aakma sa deskripsiyon sa Diversity Bingo Card.

Gawain 3: Pagpapalawak sa mga konsepto kung sakaling hindi ito nauunanawaan ng mag-aaral.

Gawain 4: Pag-alalay na makumpleto ang gawaing magpapakita ng iba’t ibang impluwensiya, katangian at pag-uugali na natutunan sa mga importanteng indibidwal sa buhay ng mag-aaral.

Gawain 5: Pagtugon sa mga kagamitan at pag-monitor na mabuo ang “commitment poster” na gagawin sa loob ng limang (5) araw.

Gawain 6: Paggabay na mabuo ang maikling talata at paglapat ng pirma bilang pagtatapos ng gawain na nagpapahayag ng saloobin ng mag-aaral patungkol sa konsepto ng pagkakaiba-iba at pagkakaibigan.

Hinihiling ng Kagawaran ang inyong supporta upang matagumpay niyang maisakatuparan ang mga gawain. Makatutulong ang araling ito upang maintindihan niya ang pagkakaiba-iba ng tao pagdating sa ugali, pananaw at kakayahan. Mabuti rin na mahubog ang kanyang pang-unawa na sa kabila ng kaibahan niya mula sa karamihan, posible pa rin itong magdulot ng mabuting pakikipag-kapwa tao. Tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi ng modyul nang tapat. Siguruhing maipapasa niya ang kanyang sagutang papel sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Grade 2 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 3: It’s Okay to be Different

HG-G2-Q1-Module-3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment