Grade 10 Filipino Modyul: Tula mula sa Uganda (Panitikan ng Africa at Persia)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw sa iyo aking minamahal na mag-aaral. Natutuwa ako sa matagumpay mong pagsagot sa nakaraang modyul! Alam kong sabik ka nang mag-aral at matutong muli. Kung gayon, ikaw ay maghanda na sa mga susunod na araling ating pag-aaralan.

Sa Modyul 3.3 ay mapag-aaralan mo ang isang tula mula sa Uganda. Inaasahang maipamamalas mo ang pang-unawa at pagpapahalaga sa tulang, “Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay” na isinalin sa Filipino ni Mary Grace A. Tabora mula sa salin sa Ingles ni Jack H. Driberg na “A Song of a Mother to Her Firstborn”. Mapagtatanto sa aralin ang kahalagahan ng paggamit ng simbolismo at matatalinghagang pananalita sa pagiging masining sa pagbuo ng tula. Sa pagtatapos, kakatha ka ng sariling tula bilang handog sa iyong ina.

Pagkatapos matalakay ang aralin, sisikaping masagot nang mahusay ang mga tanong na: Paano naiiba ang tulang tradisyonal sa tulang malaya? Paano nasasalamin sa tulang malaya o tulang tradisyonal ang kultura ng bansang pinagmulan nito? Paano nakatutulong ang paggamit ng simbolismo at matatalinghagang pananalita sa pagiging masining sa pagbuo ng isang tula.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod:

MGA PINAKAMAHAHALAGANG KASANAYANG PAMPAGKATUTO

1. Nabibigyang – kahulugan ang iba’t ibang simbolismo at matatalinghagang pahayag sa tula.

2. Naiaantas ang mga salita ayon sa antas ng damdaming ipinahahayag ng bawat isa.

3. Nasusuri ang kasiningan at bisa ng tula batay sa napakingga.

Grade 10 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Tula mula sa Uganda (Panitikan ng Africa at Persia)

FIL10-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment