Grade 10 Filipino Modyul: Epiko mula sa West Africa (Panitikan ng Africa at Persia)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Mainit na pagbati sa iyo mahal kong mag-aaral! Batid kong sabik ka nang mag-aral at matutong muli. Ikaw ay maglalakbay naman ngayon sa lupain ng West Africa. Hangad ko ang patuloy mong pagtatagumpay kaya’t ikaw ay maghanda na sa susunod na araling ating pag-uusapan.

Ang Modyul 4 ay tumatalakay sa Epiko ng Sinaunang Mali at ngayon ay maituturing na pinakatanyag na Epiko ng South Africa, ang Sundiata: An Epic of the Old Mali. Ito ay mula sa salaysay ni D.T. Niane na isinalin sa Ingles ni JD Pickett at sa Filipino ni Mary Grace A. Tabora. Ipakikita sa iyo ng aralin na ito ang kaugnayan ng epiko sa kasaysayan ng Sinaunang Mali. Malilinang rin nito ang iyong kasanayan sa mga ekspresiyon sa pagpapahayag ng damdamin o layon. Sa tulong ng modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang iyong pag-unawa at pagpapahalaga sa epikong Sundiata.

Malalaman mo sa araling ito ang kasagutan sa mga pokus na tanong na: Anoano ang katangiang taglay ni Sundiata upang ituring siyang bayani ng Africa? Nakatutulong ba ang paggamit ng mga ekspresiyon sa pagpapahayag ng iba’t ibang damdamin o layon ng pakikipagtalastasan?

Sa pagtatapos ng araling ito, susulat ka ng isang pagtatalo na tatalakay at magtitimbang sa taglay na katangian ng pangunahing tauhan ng dalawang epiko. Susukatin ang iyong kakayahan at kahusayan sa pagmamatuwid batay sa sumusunod na pamantayan: a.) mahusay na paglalahad ng kaisipan, b.) pangangatuwiran at pagtuligsa, at c.) pagpapahayag o pagsasalita.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod:

Mga Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

1. Naihahanay ang mga salita batay sa kaugnayan ng mga ito sa isa’t isa.

2. Nasusuri nang pasulat ang damdaming nakapaloob sa akdang binasa.

3. Nabibigyang-kahulugan ang damdaming nangingibabaw sa akda.

4. Naiuugnay ang suliraning nangingibabaw sa akda sa pandaigdigang pangyayari sa lipunan.

5. Nabibigyang-puna ang napanood na teaser o trailer ng pelikula na may paksang katulad ng binasang akda.

6. Naibibigay ang sariling reaksyon sa pinanood na video na hango sa youtube.

7. Naisusulat ang isang talumpati na pang-SONA.

Grade 10 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Epiko mula sa West Africa (Panitikan ng Africa at Persia)

FIL10-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 10 Filipino Modyul: Epiko mula sa West Africa (Panitikan ng Africa at Persia)”

Leave a Comment