Grade 10 Filipino Modyul: Talumpati mula sa South Africa (Panitikan ng Africa at Persia)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw sa iyo aking minamahal na mag-aaral! Natutuwa ako sa matagumpay mong pagsagot sa nakaraang aralin at tiyak kong ikaw ay lubos na nasiyahan sa iyong aralin tungkol sa Anekdota mula sa Persia. Ngayon, tayo ay lilipad papunta sa Africa, isa sa pinakamalaking kontinenteng mayaman sa kultura at likas na yaman.

Ang Modyul 6 ay tungkol sa sanaysay mula sa South Africa. Ito ay base sa isang talumpati na binigkas ni Nelson Mandela matapos mahalal bilang kauna-unahang “black” na pangulo ng Timog Africa. Nilayon ng kaniyang talumpati na pasalamatan ang lahat sa suporta na ibinigay, pagtatapos ng batas sa apartheid (Batas na naghihiwalay sa mga itim at puting mamamayan) at mga plano para sa Timog Africa.

Sa tulong ng iba’t ibang gawain, tuklasin kung mabisa bang paraan ang sanaysay sa paglalahad ng mahahalagang impormasyon sa kultura ng Africa at kung paano nakatutulong ang angkop na mga tuwiran at di-tuwirang pahayag sa paglalahad ni Nelson Mandela at iba pang mahusay na mananalumpati.

Sa pagtatapos ng araling ito ay inaasahang masasagot nang may pag-unawa ang mga pokus na tanong na:

Gaano kahalaga sa isang tao, sa isang lahi, at sa isang bansa ang kalayaan? Paano ka magiging susi ng pinapangarap na kapayapaan, kalayaan, at katarungan? Paano magiging mabisa ang paggamit ng tuwiran at di-tuwirang pahayag sa pagsasalaysay ng mga isyu ng lipunan?

Sa pagkakataong ito, ikaw ay inaasahang makagagawa ng isang talumpati upang mas madaling matukoy ang mahahalagang impormasyon na nais nitong ipabatid.

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod:

Mga Pinakamahahalagang Kasanayang Pampagkatuto

1. Naipaliliwanag ang mga likhang sanaysay batay sa napakinggan.

2. Naihahambing ang pagkakaiba at pagkakatulad ng sanaysay sa ibang akda.

3. Naibibigay ang katumbas na salita ng ilang salita sa akda (analohiya).

4. Naibibigay ang sariling reaksiyon sa pinanood na video na hinango sa youtube.

5. Naisusulat ang isang talumpati na pang-SONA.

6. Nagagamit ang angkop na mga tuwiran at di-tuwirang pahayag sa paghahatid ng mensahe.

Grade 10 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Talumpati mula sa South Africa (Panitikan ng Africa at Persia)

FIL10-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment