Grade 10 Filipino Modyul: Nobela mula sa Nigeria (Panitikan ng Africa at Persia)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Maganda at masiglang araw sa iyo, mahal kong mag-aaral! Ngayon pa lamang ay binabati na kita sa patuloy mong pagpupursige para matapos ang buong aralin ng ikatlong markahan.

Ang Modyul 7 ay naglalaman ng buod ng nobelang “Paglisan” mula sa Nigeria na isinulat ni Chinua Achebe at isinalin sa Filipino ni Julieta U. Rivera. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang magpapamalas ng pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan ng Africa sa tulong ng mga pangugnay na ginagamit sa pagpapaliwanag at mabisang pagsusuri sa buod ng isang nobela. Inaasahan din na makapagtatanghal ka ng isang puppet show na nagpapakita ng mga kulturang nananatiling buhay sa inyong lugar.

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod:

Mga Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

1. Natutukoy ang tradisyong kinamulatan ng Africa at/o Persia batay sa napakinggang diyalogo.

2. Nasusuri ang binasang kabanata ng nobela batay sa pananaw/teoryang pampanitikan na angkop dito.

3. Nasusuri ang napanood na excerpt ng isang isinapelikulang nobela.

4. Nailalapat nang may kaisahan at ugnayan ang mga talata gamit ang mga pang-ugnay sa panunuring pampelikula.

5. Nagagamit ang iba’t ibang impormasyon tungkol sa magagandang katangian ng Africa at/o Persia.

Grade 10 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Nobela mula sa Nigeria (Panitikan ng Africa at Persia)

FIL10-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment