Grade 10 Filipino Modyul: El Filibusterismo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Pagbati sa iyo!

Ako’y natutuwa na nakaabot ka sa modyul na ito.

Sa modyul naman na ito ay bubusugin ka ng mga gawain na iikot sa paksang “Si Simoun, Ang Maghihimagsik” na siyang maghahatid sa iyo sa pagtamo sa sumusunod na mga kasanayan:

a) Nasusuri ang nobela batay sa pananaw/teoryang:

  • Romantisismo
  • Humanismo
  • Naturalismo
  • at iba pa.

b) Nabibigyang-pansin, sa tulong ng mga tiyak na bahagi ang ilang katangiang klasiko sa akda.

c) Nabibigyan ng kaukulang pagpapakahulugan ang mahahalagang pahayag ng awtor/ mga tauhan.

d) Naisusulat ang paglalarawan ng mahahalagang pangyayari sa nobela na isinaalang-alang ang artistikong gamit ng may-akda sa mga salitang panlarawan.

Bilang pangwakas na gawain, inaasahang ikaw ay makagawa ng sariling talaan ng mga pananaw na naging epektibo sa iyo upang mapagtagumpayan ang isang pagsubok.

Batid kong ang lahat ng ito ay kaya mo at handa ka nang magsimula.

Halina’t tapusin na natin!

Grade 10 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: El Filibusterismo

FIL10-Q4-MOD6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment