Grade 10 Filipino Modyul: El Filibusterismo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw mag-aaral! Labis akong nagagalak sapagkat batid kong ang inyong paghihirap sa pagsagot ng modyul ay unti-unti nang nagbubunga. Ang inyong pagpupursigi at pagsasapuso ng mga aral sa mga kuwento ay lubos kong pinahahalagahan.

Ang modyul 2 ay naglalaman ng pagpapakilala sa mga mahahalagang tauhan ng nobelang El Filibusterismo. Ipinakikita rin dito ang naging paglalakbay ni Basilio bilang isa sa pinakamahalagang tauhan ng nobela. Nakapaloob din sa modyul ang mga kabanata ng El Filibusterismo na nakasentro sa tauhang si Basilio tulad ng Kabanata VI, Kabanata VII, Kabanata XXIII, Kabanata XXVI, Kabanata XXXI, Kabanata XXXIII at Kabanata XXXIV.

Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maibubuod mo ang ilang mga kabanatang nakapaloob sa modyul.

Inaasahan ding mapalalawak mo ang iyong kakayahan sa pagsusuri ng akda sa pamamagitan ng pag-iisa-isa sa mga elemento nito tulad ng tauhan, tagpuan, suliranin, wakas at iba pa.

Kaagapay mo sa iyong ganap na pagkatuto ang mga gawain na inihanda upang subukin ang iyong kakayahan at pag-unawa sa paksang inilahad sa bahaging ito.

Kung gayon, ihanda mo na ang iyong sarili at atin nang taluntunin ang mundo ng nobelang El Filibusterismo.

Sa araling ito malilinang ang mga Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto na:

1. Natutukoy ang papel na ginagampanan ng mga tauhan sa akda sa pamamagitan ng:

  • pagtunton sa mga pangyayari
  • pagtukoy sa mga tunggaliang naganap
  • pagtiyak sa tagpuan
  • pagtukoy sa wakas

2. Nabibigyang-kahulugan ang matatalinghagang pahayag na ginamit sa binasang kabanata ng nobela sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa.

3. Naiuugnay sa kasalukuyang mga pangyayaring napanood sa video clip ang pangyayari sa panahon ng pagkakasulat ng akda.

4. Naibabahagi ang ginawang pagsusuri sa napakinggang buod ng binasang akda batay sa: pagkamakatotohanan ng mga pangyayari.

5. Naisususulat ang buod ng mga binasang kabanata.

6. Nagagamit sa pagbubuod ang tamang mekaniks sa pagsulat (baybay, bantas, at iba pa) gayundin ang wastong pag-uugnay ng mga pangungusap/ talata.

Grade 10 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: El Filibusterismo

FIL10-Q4-MOD2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment