Grade 10 Filipino Modyul: El Filibusterismo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo na tutulong sa iyong magkaroon ng pundasyon sa pag-aaral ng kabuuan ng El Filibusterismo.

Sa pagtugon ng mga gawain sa modyul na ito, magiging batayan mo ang mga kasanayan sa Kailigirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo:

  • Nasusuri ang pagkakaugnay ng mga pangyayaring napakinggan tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo.
  • Natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng:

– pagtukoy sa mga kondisyon sa panahong isinulat ang akda;

– pagpapatunay ng pag-iral ng mga kondisyong ito sa kabuoan o ilang bahagi ng akda;

– pagtukoy sa layunin ng may-akda sa pagsulat ng akda.

  • Naiuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kaligirang pangkasaysayan nito.
  • Napahahalagahan ang napanood na pagpapaliwanag ng kaligirang pangkasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo sa pamamagitan ng pagbubuod nito gamit ang timeline.
  • Naisasalaysay ang magkakaugnay na mga pangyayari sa pagkakasulat ng El Filibusterismo.
  • Naisusulat ang buod ng kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo batay sa ginawang timeline.
  • Naipamamalas ang kahusayang magtala ng mahahalagang impormasyon mula sa iba’t ibang pinagkukunang sanggunian.
  • Nagagamit ang iba-ibang reperensiya o batis ng impormasyon sa pananaliksik.

Batid kong ang lahat ng ito ay kaya mo at handa ka nang magsimula.

Tara, simulan na natin!

Grade 10 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: El Filibusterismo

FIL10-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 10 Filipino Modyul: El Filibusterismo”

Leave a Comment