How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagmamahal sa Bayan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Napag-aralan mo sa nakaraang modyul na mahalaga ang buhay dahil kung wala ang buhay, hindi mapahahalagahan ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa buhay at hindi makakamit ang higit na mahalaga kaysa buhay.

Naging malinaw sa iyo na ang pagbuo ang posisyon tungkol sa mga isyu sa buhay bilang kaloob ng Diyos ay kailangan upang mapatibay ang ating pagkilala sa Kaniyang kadakilaan, kapangyarihan at kahalagahan ng tao bilang nilalang ng Diyos.

Sa modyul na ito, mauunawaan mo ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan. Inaasahan din na iyong matutukoy ang mga paglabag sa pagmamahal sa bayan na umiiral sa lipunan.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pagmamahal sa Bayan

ESP10-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment