Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Paggalang sa Buhay

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang buhay ay ang pinakadakila na biyaya sa atin ng Diyos. Sa tuwing paggising sa umaga araw-araw ay nararapat na sambitin natin ang malaking pasasalamat sa Kanyang kaloob. Tayo ay napakahalaga at napakamahal sa Diyos. Dahil dito, ang patuloy na pag-aaruga at pagpapaunlad sa kalusugan ng ating katawan ang maisusukli natin sa pagmamahal na ito.

Paano nga ba natin inaalagaan ang ating buhay? Ano ano ang batayan upang masabi na lahat ng ating ginagawa ay naaayon sa moral na pamantayan para pangalagaan ang bigay sa atin na buhay? Sa ating materyalistikong uri ng pamumuhay ay may hindi kaaya-ayang mga pangyayari na nagaganap o nagagawa ng isang tao na nagdudulot ng paglabag sa kasagraduhan ng buhay.

Tatalakayin sa modyul na ito ang ilan lamang sa mga gawaing maituturing na paglabag sa paggalang sa buhay. Bakit paglabag? Ang mga ito ba ay sinasadya na ginagawa? Wala bang ibang paraan na pagpipilian ng tao maliban sa pagkitil ng buhay? Kailangan o sapilitan ba na gawin ang mga ito o hindi na kailangan? Ito ay ilan lamang sa mga katanungan na bibigyang pansin sa kagamitang pagkatuto na ito.

Inaasahang pagkatapos mong magawa ang mga gawain sa modyul na ito, maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1. Natutukoy ang mga paglabag sa paggalang sa buhay.

2. Nasusuri ang mga paglabag sa paggalang sa buhay.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Paggalang sa Buhay

ESP10-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment