Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang Diyos na ating Ama ay isang mapagmahal na Diyos. Hindi siya nagpapahirap. Hindi niya hinahanap ang ating mga kakulangan. Sinugo niya ang kanyang anak upang turuan tayo ng mga paraan ng pagmamahal. Tinutulungan Niya tayong makita ang kabutihan. Tinatanim Niya sa ating puso ang pagmamahal. Kung kaya’t minamahal natin ang Ama mula sa kaibuturan ng ating puso. Tinuturuan din tayo ng Diyos na mahalin ang bawat tao gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang pagmamahal natin sa kapwa ay nagmumula sa ating pagmamahal sa Diyos. Ang ugat at pinagmumulan ng lahat ng pagmamahal ay ang pagmamahal sa Diyos. Samakatwid kung minamahal natin ang Diyos, minamahal din natin ang ating kapwa. Maging bukas ang isip at puso sa paggawa ng mga kilos na makakapagpapaunlad ng ating pagmamahal sa Diyos.

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kasanayang pampagkatuto:

1. Napapangatwiranan na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa.

2. Nakagagawa ng kilos upang mapaunlad ang pagmamahal sa Diyos.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos

ESP10-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment