Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Pagmamahal ng Diyos

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagmamahal ng Diyos ay maituturing na pinakamahalagang batayan upang maisabuhay ng tao ang kaniyang kaganapan at tumugon sa kalooban ng Maykapal. Ito rin ay nagbubuklod sa lahat ng tao at nagsisilbing sandigan upang pag-isahin ang puso ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig.

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kasanayang pampagkatuto:

1. Nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos.

2. Natutukoy ang mga pagkakataong nakatulong ang pagmamahal sa Diyos sa kongkretong pangyayari sa buhay.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Ang Pagmamahal ng Diyos

ESP10-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment