Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Isyung Pangkalikasan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Napakinggan mo na ba ang sikat na awit na may linyang “wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran?” Naging tanyag ito dahil sa mensaheng nais nitong iparating. Ano nga ba ang napapansin mo sa ating kapaligiran o kalikasan?

Nakararanas tayo ng matinding init, tuloy-tuloy na pag-ulan, malalakas na bagyo at kung anu-ano pa. Kadalasan, nauuwi ito sa pagkasira ng mga ari-arian at ng pagkitil sa buhay. Nagtatanong tuloy tayo, ano bang nangyayari sa ating kalikasan? May mga nagawa ba ang tao na maaaring naging dahilan sa mga pagbabagong nangyayari sa kalikasan?

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Isyung Pangkalikasan

ESP10-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment