Grade 10 Edukasyon sa Pagpakatao Modyul: Paninindigan sa Pangangalaga sa Kalikasan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta na? Naging mulat ka na ba sa mga isyung pangkalikasan? O kaya’y sawang-sawa ka na sa paulit-ulit na pagtalakay sa mga ito. Huwag kang magsawa, nangangahulugan lamang ito na seryoso ang usaping pangkalikasan. Isang usaping nangangailangan ng dagliang aksyon para sa Inang Kalikasan.

Sa modyul na ito, mas higit pang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Napangangatwiranan na:

a. Maisulong ang kaunlaran at kabutihang panlahat nang may panindigan sa tamang paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan.

b. Lahat tayo ay mamamayan ng iisang mundo, dahil nabubuhay tayo sa iisang kalikasan (mother nature). Inutusan tayo ng Diyos na alagaan ang kalikasan (stewards) at hindi maging tagapagdomina para sa susunod na henerasyon.

c. Binubuhay tayo ng kalikasan.

2. Nakabubuo ng mapaninindigang posisyon sa isang isyu tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan ayon sa moral na batayan.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpakatao Ikatlong Markahan Modyul: Paninindigan sa Pangangalaga sa Kalikasan

ESP10-Q3-MODYUL8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment