Grade 1 Physical Education Modyul: Body Awareness

Sa modyul na ito ay matututuhan ang tungkol sa transfer of weight. Kalakip nito ang mga aralin at gawain na makatutulong sa mag-aaral upang lubos na munawaan ang paksa.

Mayroon din itong mga pagsasanay na kailangang gawin sa patnubay ng guro, magulang o sino mang maaaring gagabay sa mag-aaral upang lalong humusay at maisabuhay ang mga kasanayang ito.

Ang mga sumusunod ay mga kasanayang inaasahang matatamo ng mag-aaral pagkatapos ng pag-aaral ng modyul na ito:

1. exhibits transfer of weight; (PE1BM-lg-h-4)

2. engages in fun and enjoyable physical activities with coordination; (PE1PF-la-h-2)

Grade 1 Self-Learning Module: Body Awareness

PE1_Q1_Module-3_Body-Awareness_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment