Grade 1 Physical Education Modyul: Body Awareness

Sa modyul na ito ay matututuhan ang tungkol sa shows balance on one, two, three, four, and five body parts. Kalakip nito ang mga aralin at gawain na makatutulong sa mag-aaral upang lubos na maunawaan ang paksa.

Mayroon din itong mga pagsasanay na kailangang gawin sa patnubay ng guro, magulang o sino mang maaaring gagabay sa mag-aaral upang lalong humusay at maisabuhay ang mga kasanayang ito.

Ang mga sumusunod ay mga kasanayang inaasahang matatamo ng mag-aaral pagkatapos ng pag-aaral ng modyul na ito:

1. Shows balance on one, two, three, four and five body parts (PE1BM-Ie-f-3)

2. Engages in fun and enjoyable physical activities with coordination (PE1PF-la-h-2)

Grade 1 Self-Learning Module: Body Awareness

PE1_Q1_Module-2_Body-Awareness_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment