Filipino sa Piling Larang (Akademik) Modyul: Pagtukoy sa Katangian ng mga Sulating Akademiko

Malugod na pagtanggap sa Filipino sa Piling Larang (Akademik)-Baitang 11/12 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa araling Pagtukoy sa Mahahalagang Impormasyon sa Isang Pulong Upang Makabuo ng Sintesis. Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anomang marka o sulat ang anomang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

Ang modyul na ito ay idinisenyo upang ikaw ay matulungan na matamo ang mga kasanayang inaasahan sa kursong Filipino sa Piling Larang (Akademik). Tatalakayin dito ang katangian ng mga sulating akademiko- Abstrak, Bionote, Panukalang Proyekto, Talumpati, Posisyong Papel, Replektibong Sanaysay, Pictorial Essay at Lakbay-Sanaysay. Matutunghayan mo rin ang halimbawa ng mga ito na maaari mong maging gabay sa pagkilala sa mga kangian ng bawat isa.

Ang modyul na ito ay nahahati sa mga sumusunod na paksa:

1. Katangian ng Abstrak

2. Katangian ng Bionote

3. Katangian ng Panukalang Proyekto

4. Katangian ng Talumpati

5. Katangian ng Posisyong Papel

6. Katangian ng Replektibong Sanaysay

7. Katangian ng Pictorial Essay

8. Katangian ng Lakbay-Sanaysay

Pagkatapos mong sagutan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Natutukoy ang katangian ng sulating akademiko.

Filipino sa Piling Larang (Akademik) Ikalawang Markahan Modyul: Pagtukoy sa Katangian ng mga Sulating Akademiko

ADM-Modyul-10-Filipino-sa-Piling-Larang-Akademik-1-1

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment