Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Filipino sa Piling Larang (Akademik) Modyul: Pagbibigay Kahulugan sa mga Terminong Akademiko sa Iba’t ibang Sulatin

Malugod na pagtanggap sa Filipino sa Piling Larang (Akademik)-Baitang 11/12 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa araling Pagtukoy sa Mahahalagang Impormasyon sa Isang Pulong Upang Makabuo ng Sintesis. Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anomang marka o sulat ang anomang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

Halina’t sabay nating pag-aralan ang mga araling nakapaloob sa modyul na ito na naglalaman ng mga pamamaraan sa pagbibigay kahulugan ng isang salita lalo na ang mga terminong ginagamit sa mga piling sulatin. Sa modyul na ito ay mayroong mga inihandang gawain o pagsasanay na kinakailangan mong sagutin. Ito ay may malaking gampanin upang mas mapalawak pa ang iyong pag-unawa tungkol sa paksang ito.

Ang modyul na ito ay dinisenyo upang ikaw ay matulungan na matamo ang kasanayan at kabihasaan na makapagbigay ng pagpapakahulugan ng mga terminong akademiko na may kaugnayan sa iba’t ibang uri ng sulatin.

Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaaasahang:

  • Nabibigyang-kahulugan ang mga terminong akademiko na may kaugnayan sa piniling sulatin.

Filipino sa Piling Larang (Akademik) Ikalawang Markahan Modyul: Pagbibigay Kahulugan sa mga Terminong Akademiko sa Iba’t ibang Sulatin

ADM-Modyul-11-Filipino-sa-Piling-Larang-Akademik-1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.