How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Filipino Modyul: Tula mula sa England, United Kingdom (Panitikang Kanluran)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.

Mapagpalang araw mahal kong mag-aaral! Muli ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Nawa’y maging matiyaga ka sa mga kasunod na aralin dahil ito ay tiyak na kasiya-siya para sa iyo.

Ang Modyul 3 ay tumatalakay sa panitikan tungkol sa tula mula sa England, United Kingdom. Ang England ay isa sa mga kahariang bumubuo sa bansang United Kingdom kabilang ang Scotland, Northern Ireland, at Wales. Ilan sa mga naging kontribusyon ng bansang ito sa buong daigdig ay ang wikang Ingles (English), Anglican Church, at English Law – ang basehan para sa common law legal systems ng maraming bansa sa buong mundo.

Sa larangan ng panitikan, hitik din sila sa mga kilalang manunulat sa iba’t ibang genre ng panitikang lumaganap sa Europe, America at maging sa buong mundo.

Sa araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang iyong pag-unawa at pagpapahalaga sa tulang pinamagatang “Ang Aking Pag-ibig” na hango mula sa “How Do I Love Thee – Sonnet XLIII ni Elizabeth Barret Browning na isinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago. Matutunghayan dito ang wagas at walang kamatayang pag-ibig ng isang babae sa kaniyang sinisinta.

Bahagi rin ng aralin ang pagtalalakay at paggamit sa mga uri ng tayutay upang pukawin ang damdamin mo bilang mambabasa at kung gaano kabisa ang paggamit nito sa pagpapalutang ng kariktan ng tula. Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod:

Mga Pinakamahahalagang Kasanayang Pampagkatuto

1. Naibibigay ang puna sa estilo ng nabasa o napakinggang tula.;

2. Nasusuri ang iba’t ibang elemento ng tula;

3. Naibibigay ang kahulugan ng matatalinghagang pananalita na ginamit sa tula;

4. Naisusulat ang sariling tula na may hawig sa paksa ng tulang tinalakay; at

5. Nagagamit ang matatalinghagang pananalita sa pagsulat ng tula.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Grade 10 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Tula mula sa England, United Kingdom (Panitikang Kanluran)

Filipino10_Q2_Mod3_Tula-mula-sa-England_UnitedKingdom_ver2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment