How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Filipino Modyul: Dula mula sa England, United Kingdom (Panitikang Kanluranin)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.

Kumusta mahal kong mag-aaral? Batid kong marami ka nang natutuhan sa mga nakalipas mong modyul. Halika na’t atin pang dagdagan ang iyong kaalaman. Handa ka na bang matuto at mamulat sa mga bagong aralin? Alam kong sabik na sabik ka na sa mga bagong kaalamang iyong matutuhan sa paksang ating tatalakayin, kaya ikaw ay maghanda na at tayo’y magsisimula na.

Nilalaman ng Modyul 2 ang “Sintahang Romeo at Juliet” na hango sa “Romeo at Julieta” ni Gregorio C. Borlaza sa orihinal na akdang “Romeo at Juliet” ni William Shakespeare. Ang Sintahang Romeo at Juliet ay isang dula mula sa England, United Kingdom. Ang England o Inglatera ay isang kahariang bahagi ng United Kingdom, at ang kabisera nito ay London. Kahangganan nito ang Scotland sa hilaga at Wales sa kanluran. Sakop ng bansa ang higit sa gitna at katimugang bahagi ng pulo ng Gran Britanya na nasa Hilagang Atlantiko at higit 100 maliliit na pulo gaya ng Isles of Scilly at Isle af Wight. Isa ang England sa mga unang Europeong bansang nakapagkamit ng pambansang pagkakaisa.

Mababatid natin ang kanilang pag-iibigan ay hindi mapaghihiwalay kahit pa ng kamatayan. Sa pamamagitan ng mensaheng ito ng dula ay malalaman mo ang kulturang nasasalamin sa bansang pinagmulan nito at maihahambing sa kultura ng ibang bansa.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunod:

Mga Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

1. Nailalahad ang kultura ng lugar na pinagmulan ng kuwentong-bayan/dula sa napakinggang usapan ng mga tauhan.

2. Naihahambing ang kultura ng bansang pinagmulan ng akda sa alinmang bansa sa daigdig.

3. Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita batay sa pinagmulan nito (etimolohiya).

4. Naipaliliwanag ang katangian ng mga tao sa bansang pinagmulan ng kuwentong-bayan/dula batay sa napanood na bahagi nito.

5. Naisusulat nang wasto ang sariling damdamin at saloobin tungkol sa sariling kultura kung ihahahambing sa kultura ng ibang bansa.

Kung ikaw ay nakahanda na, maaari mo nang simulan ang pagbabasa sa mga aralin at pagsagot sa mga gawain.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Grade 10 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Dula mula sa England, United Kingdom (Panitikang Kanluranin)

Filipino10_Q2_Mod2_Dula-mula-sa-England-UK_ver2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment