Grade 10 Filipino Modyul: Mito mula sa Iceland (Panitikang Kanluranin)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.

Kumusta, mahal kong mag-aaral? Ako ay nagagalak sapagkat ikaw ay makasasama ko sa panibagong paglalakbay at pag-aaral sa asignaturang Filipino! Labis akong humahanga sa ipinakita mong dedikasyon at husay sa nakaraang modyul. Inaasahan ko na ipagpapatuloy mo ito sa mga susunod pang mga aralin. Ito ay isang patunay ng iyong kasiglahan at sigasig upang matuto. Alam kong handa ka na sa susunod pang aralin, kaya ipagpatuloy mo ang iyong pagkatuto.

Para sa Modyul 1 iyong matutuklasan ang isa na namang uri ng mitolohiya na matatagpuan sa bansang Iceland- ang mitolohiyang Norse. Isa ito sa mga kilalang mitolohiya sa buong mundo. Sa pagtatapos ng modyul na ito, lalo mo pang mabibigyang halaga ang natatanging mitolohiya ng bansang Iceland at kung paano ito naiiba at naihahalintulad sa mitolohiya ng ating bansa.

Sa araling ito, inaasahang malilinang ang mga Pinakamahalagang

Kasanayang Pampagkatuto na:

1. Nailalahad ang mga pangunahing paksa at ideya batay sa napakinggang usapan ng mga tauhan.;

2. Naisasama ang salita sa iba pang salita upang makabuo ng ibang kahulugan (collocation);

3. Nakabubuo ng sistematikong panunuri sa mitolohiyang napanood; at

4. Naihahambing ang mitolohiya mula sa bansang kanluranin sa mitolohiyang Pilipino.

Grade 10 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Mito mula sa Iceland (Panitikang Kanluranin)

Filipino10_Q2_Mod1_Mito-mula-sa-Iceland_ver2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment