How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Filipino Modyul: Talumpati mula sa Brazil (Panitikang Kanluranin)

Magandang araw mahal kong mag-aaral! Kumusta ka? Binabati kita sa iyong pagpupursigi! Ako ay humahanga sa kagalingang ipinamalas mo sa nagdaang modyul. Batid kong nais mo pang madagdagan ang iyong mga kaalaman kung kaya naman sasamahan kita sa mga talakayan sa mga susunod pang aralin.

Natuklasan mo sa Modyul 5 ang iba’t ibang mga impormasyon patungkol sa nobela at iyong nabasa ang tampok na nobela ng bansang Cuba.

Bukod pa rito, ikaw ay nakagawa ng isang suring-basa at nalinang ang iyong kakayahan sa pananaliksik at ang paggamit ng mga angkop at mabisang mga pahayag.

Ang Modyul 6 ay tungkol sa sanaysay na binibigkas – ang talumpati at iba pang anyo. Ang bansang Brazil ay matatagpuan sa Timog America at kilala bilang panlima sa pinakamalawak na bansa sa buong daigdig at panganim sa dami ng populasyon. Dahil sa lawak ng kalupaan nito, iba-iba rin ang kultura na mayroon sa iba’t ibang bahagi ng bansang ito. Ang bansang Brazil bagaman bahagi ng Suprakontinenteng America ay hindi Ingles ang gamit na wika bagkus ang kanilang ginagamit na wika ay Portuges sa kadahilanang noong 1500, ang bansang Brazil ay napasailalim sa Portugal. Ang pangalan ng bansang Brazil ay hinango sa pulang dye na ang tawag ay pau-brasil. Kilala ang bansang Brazil na mayaman sa produktong kape at dito rin matatagpuan ang Amazon Forest at Amazon River.

Tampok din sa Modyul 6 ang talumpati ng kauna-unahang babaeng pangulo ng bansang Brazil na si Dilma Rouseff. Ayon sa UNESCO, ang Brazil ay kilala sa pagkakaroon ng diskriminasyon sa aspektong sosyal, ekonomiko at kultural. Si Dilma Rouseff ay naihalal noong Enero 1, 2011 na tumapos sa dalawampu’t isang diktaturyal sa kanilang bansa.

Malilinang sa modyul na ito ang iyong kakayahan sa pagsulat ng isang talumpati at iba’t ibang anyo ng sanaysay (Talumpati o Editoryal). Matutukoy mo rin ang kahalagahan ng balita at editoryal at kung papaano ito naiiba sa talumpati. Bukod pa dito, matatalakay rin ang iba’t ibang pamamaraan sa pagpapalawak ng pangungusap.

Sa araling ito malilinang ang mga Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto na:

1. Naiuugnay nang may panunuri sa sariling saloobin at damdamin ang naririnig na balita, komentaryo, talumpati, at iba pa.

2. Naiuugnay ang mga argumentong nakuha sa mga artikulo sa pahayagan, magasin, at iba pa sa nakasulat na akda.

3. Naibibigay ang sariling pananaw o opinyon batay sa binasang anyo ng sanaysay (talumpati o editoryal).

4. Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang di lantad ang kahulugan sa tulong ng word association.

5. Nasusuri ang napanood na pagbabalita batay sa paksa, paraan ng pagbabalita at iba pa.

6. Naipahahayag ang sariling kaalaman at opinyon tungkol sa isang paksa sa isang talumpati.

7. Naisusulat ang isang talumpati tungkol sa isang kontrobersyal na isyu., at

8. Nasusuri ang kasanayan at kaisahan sa pagpapalawak ng pangungusap.

Grade 10 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Talumpati mula sa Brazil (Panitikang Kanluranin)

Filipino10_Q2_Mod6_Talumpati-mula-sa-Brazil-Panitikang-Kanluranin_ver2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment