How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Filipino Modyul: Pangwakas na Gawain sa Panitikang Kanluranin

Binabati kita! Matagumpay mong natapos ang mga aralin sa nakaraang mga araw. Ngayon ay narito na tayo sa panghuling aralin para sa ikalawang markahan. Masusukat sa bahaging ito ang iyong kaalaman at kasanayang iyong nalinang sa markahang ito. Natitiyak kong kayang-kaya mong gawin ang mga pangwakas na gawain sa pagtatapos ng ikalawang markahan. Handa ka na ba? Tara na’t tayo ay magsimula na.

Ang Modyul 7 ay magsisilbing pangwakas na aralin para sa kabuoan ng ikalawang markahan (Panitikang Kanluranin). Ito’y tungkol sa mga akdang pampanitikan ng mga bansang kanluranin mula sa Europa, Hilaga, at Timog Amerika tulad ng Iceland, England (United Kingdom), United States of America, Cuba, Brazil, at isa sa mga isla ng Caribbean.

Ang panitikan sa mga bansang kanluranin na tumutukoy sa malaking bahagi ng panitikan mula sa sinaunang panahon tungo sa kasalukuyang panahon ng Indo-Europeo na binubuo ng Ingles, Kastila, Pranses, Italyano, at Ruso na pawang ang pinagmulan ng kanilang pamanang panitikan ay sa sinaunang Gresya at Roma. Ang naturang pamanang ito ay pinangalagaan at kalaunan ay nagbagong-anyo sa pamamagitan ng paglaganap ng Kristiyanismo. Nagpalipat-lipat ito sa buong kontinente ng Europa hanggang sa umabot sa mga bansa sa kanluran.

Mababasa at masusuri ang dagling pinamagatang “Ako Po’y Pitong Taong Gulang” na nagmula sa isang rehiyon sa mga isla ng caribean. Mababatid mo rin ang mga anyo ng panitikang makikita sa social media. Sa pagtatapos ng modyul, inaasahang ikaw ay makasusulat ng sarili mong dagli na mailalathala sa social media.

Narito ang mga lilinanging Pinakamahahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

1. Nabibigyang-puna ang mga nababasa sa mga social media (pahayagan, TV, internet tulad ng fb, e-mail, at iba pa);

2. Natutukoy at nabibigyang-kahulugan ang mga salitang karaniwang nakikita sa social media;

3. Natutukoy ang mga popular na anyo ng panitikan na karaniwang nakikita sa social media;

4. Naisusulat at naibabahagi sa iba ang sariling akda; at

5. Nagagamit ang kahusayan sa gramatikal at diskorsal na pagsulat ng isang organisado at makahulugang akda.

Kaya kung nakahanda ka na, maaaring ka nang magsimula sa mga gawain at aralin.

Grade 10 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Pangwakas na Gawain sa Panitikang Kanluranin

Filipino10_Q2_Mod7_Pangwakas-na-Gawain-sa-Panitikang-Kanluranin_ver2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment