Grade 10 Filipino Modyul: Nobela mula sa Cuba (Panitikang Kanluranin)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.

Mapagpalang araw sa iyo minamahal kong mag-aaral! Batid kong sabik ka nang mag-aral at matutong muli, ikaw ay maghanda na!

Ang Modyul 5 ay tumatalakay sa isang nobela mula sa Cuba. Bagaman ito’y isinulat ng isang Amerikano, may napakahalagang tungkulin naman ang lugar kung saan ito isinulat, dahil nakasentro ito sa pamumuhay, paniniwala, at tradisyon ng mga taga-Cuba. Ang bansang Cuba ay matatagpuan sa Hilagang bahagi ng Caribbean kung saan nakasasalubong ang Dagat Caribbean, Gulpo ng Mexico, at Karagatang Atlantic. Binubuo ito ng mga isla at kapuluang pinalilibutan ng Mexico (Yucatan Peninsula) sa Kanluran, Estado ng Florida, USA at Bahamas sa Hilaga, Haiti sa Silangan, at Jamaica at Cayman Islands sa Timog.

Ang kultura ng mga taga-Cuba ay impluwensiya ng napaghalo-halong kultura ng mga European, African, at Amerindian. Sa kabila ng pagkakaiba-iba, nangunguna pa rin sa puso nila ang pagkakaisa at isinasabuhay ang payak na pamumuhay ng isang taga-isla.

Itinatampok sa modyul na ito ang nobelang “Ang Matanda at ang Dagat”, na isinulat ni Ernest Hemingway sa Cuba noong 1951 at inilabas noong taong 1952. Ang nobelang ito ay isang produksiyong hango sa mga naging karanasan ni Hemingway bilang isang awtor sa loob ng 16 na taon. Nanalo siya ng Pulitzer Prize sa Fiction (1953) at Nobel Prize sa Literature (1954).

Matututuhan mo sa modyul na ito kung gaano kahalaga sa isang tao ang pagiging matiyaga, mapagpunyagi, at matatag sa mga pagsubok sa buhay. Magkakaroon ka rin ng kasanayan sa paggamit ng angkop at mabisang pahayag sa pagsasagawa ng suring-basa o panunuring pampanitikan.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod:

Mga Kasanayang Pampagkatuto:

1. Nasusuri ang nobela sa pananaw realismo o alinmang angkop na pananaw / teoryang pampanitikan;

2. Naihahambing ang akda sa iba pang katulad na genre sa tiyak na mga elemento nito;

3. Nabibigyang-kahulugan ang mahihirap na salita, kabilang ang mga terminong ginagamit sa panunuring pampanitikan;

4. Nabubuo ang sariling wakas ng napanood na bahagi ng teleserye na may paksang kaugnay ng binasa;

5. Nagagamit ang angkop at mabisang mga pahayag sa pagsasagawa ng suringbasa o panunuring pampanitikan; at

6. Nagagamit ang iba’t ibang batis ng impormasyon sa pananaliksik tungkol sa mga teoryang pampanitikan.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Grade 10 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Nobela mula sa Cuba (Panitikang Kanluranin)

Filipino10_Q2_Mod5_Nobela-mula-sa-Cuba_ver2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment