Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 4: Panitikang Asyano – Sanaysay ng Indonesia

Sa modyul na ito ay kikilalanin at aalamin ngayon ang isang sanaysay na pinamagatang “Kay Estella Zeehandelaar” mula sa Indonesia na isinalin ni Elynia Ruth S. Mabanglo. Gayundin ang pagtalakay sa mga gamit ng pang-ugnay sa pagpapahayag ng mga opinyon na makatutulong sa paglalahad ng mga pangyayari.

Pagkatapos ng ating paglalakbay, inaasahan ko na:

1. Naipaliliwanag ang salitang may higit sa isang kahulugan; (F9PT-1f-42)

2. Nasusuri ang paraan ng pagpapahayag ng mga ideya at opinyon sa napanood na debate o kauri nito;

3. Naisusulat ang sariling opinyon tungkol sa mga dapat o hindi dapat na katangian ng kabataang Asyano. (F9PU-1f-44)

4. Nagagamit ang mga pang-ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw. (F9WG-1f-44)

fil9_q1_m4_panitikang-asyano-sanaysay-ng-indonesia_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment