Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 3: Panitikang Asyano Tula ng Pilipinas

Sa nakaraang aralin, natutuhan mo ang nobela bilang isa sa mga salamin ng kultura ng alinmang bansa. Nabasa mo ang nobela ng Indonesia na pinamagatang “Ang Takipsilim ng Dyakarta” na salin ni Aurora E. Batnag at “Timawa” ni Agustin Fabian ng Pilipinas. Natutuhan mo rin ang kaibahan ng katotohanan at opinyon.

Sa modyul naman na ito ay pag-aaralan ang mahahalagang kaalaman tungkol sa tula.

Kaya nga pagkatapos ng paglalakbay natin inaasahan ko na magagawa mo ang mga sumusunod:

1. Naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula. (F9PN-le-41)

2. Nailalahad ang sariling pananaw ng paksa sa mga tulang Asyano. (F9PB-le-41)

3. Natutukoy at naipaliliwanag ang magkakasingkahulugan ng pahayag sa ilang taludturan. (F9PT-le-41)

4. Naisusulat ang ilang taludtod sa pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng isang bansang Asyano. (F9PU-le-43)

fil9_q1_m3_panitikang-asyano-tula-ng-pilipinas_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment