Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 2: Panitikang Asyano Nobela ng Indonesia / Pilipinas

Sa modyul na ito, tatalakayin naman ang isa pang uri ng panitikan ng Indonesia, ang nobela.

Pagkatapos ng ating paglalakbay inaasahan ko na iyong:

1. Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. (F9PNIc-d-40)

2. Nasusuri ang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang nobela. (F9PB-Ic-d-40)

3. Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda. (9PT-Ic-d-40)

4. Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan. (F9PD-Ic-d-40)

5. Naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao vs. sarili. (F9PU-Ic-d-42)

6. Nagagamit ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay-opinyon (sa tingin/akala/pahayag/ko, iba pa). (F(WG-Ic-d-42)

fil9_q1_m2_panitikang-asyano-nobela-ng-indonesia-pilipinas_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment