Filipino 9 Unang Markahan – Modyul 1: Panitikang Asyano – Maikling Kuwento ng Singapore

Sa modyul na ito babasahinang ilang akdang pampanitikan ng Timog Silangang Asya katulad ng tula, sanaysay, maikling kuwento, at dula. Bibigyang tuon ang maikling kuwento mula sa Singapore.

Inaasahan na pagkatapos ng ating paglalakabay ay matutuhan mo ang mga sumusunod:

1. Nakabubuo ng sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. (F9PB-Ia-b-39)

2. Nabibigyang kahulugan ang malalim na salitang ginamit sa akda batay sa denotatibo o konotatibong kahulugan. (F9PT-Ia-b-39)

3. Naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood sa telenobela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyan. (F9PD-Ia-b-39)

4. Nasusuri ang maikling kuwento batay sa: -paksa – mga tauhan – pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari – estilo ng awtor, at iba pa. (F9PS-Ia-b-41)

5. Nasusuri ang mga pangyayari, at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano batay sa napakinggang akda. (F9PN-Ia-b-39)

6. Napagsunod-sunod ang mga pangyayari gamit ang angkop na mga pangugnay. (F9WG-Ia-b-41)

fil9_q1_m1_panitikang-asyano-maikling-kuwento-ng-singapore_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment