Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 9: Opinyon o Pananaw

Sa modyul na ito, masusubok ang lawak ng iyong kaalaman sa pagbabahagi ng sariling opinyon o pananaw batay sa napakinggan o nabasang akda. Marami pag-uusapang isyu at susubukinang iyong pananaw sa mga ito.

Sa pagtatapos ng pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunod:

• Naibabahagiang sariling opinyono pananaw batay sa napakinggang pag-uulat

Filipino8_q1_-Mod9_Opinyon-o-Pananaw

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment