Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 10: Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik

Sa modyul na ito, matutuklasan ang mga paraan sa pagbabahagi ng sariling opinyon o pananaw, mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik at pagbibigay- kahulugan sa mga salitang hindi maunawaan kaugnay sa pananaliksik. Mas mapalalawak at mapalalakas ang mga kaalaman na iyong natuklasan sa mga naunang modyul.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw bilang mag-aaral ay inaasahang:

1. Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang di maunawaan kaugnay ng mga hakbang sa pananaliksik F8PT-Ii-j-22

2. Naipaliliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik ayon sa binasang datos F8PB-Ii-j-25

Filipino8_q1_-Mod10_Hakbang-sa-Paggawa-ng-Pananaliksik

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment