Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 11: Pag-aayos ng Datos

Sa aralin ng modyul na ito, pag-aaralan ang tungkol sa Pagsasaayos ng Datos para sa pananaliksik. Mahalagang matutuhan ang kasanayang ito dahil matututuhan mong maging masistema sa iyong pananaliksik. Sa pamamagitan nito, mapauunlad at mapayayaman ang pinatutunayang solusyon at rekomendasyon sa ginagawang mga saliksik.

Pagkataposngmodyulnaito,ikawbilang magaaral ay inaasahang:

1. Nagagamit sa pagsulat ng resulta ng pananaliksik ang awtentikong datos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa katutubong kulturang Pilipino.

2. Nagagamit nang maayos ang mga pahayag sa pag-aayos ng datos (una, isa pa, iba pa).

Filipino8_q1_-Mod11_Pag-aayos-ng-Datos

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment