Araling Panlipunan 9 Unang Markahan – Modyul 1: Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Sa modyul na ito liliwanagin ang katuturan at kahalagahan ng ekonomiks bilang agham panlipunan.

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Ang mga-aaral ay naisasabuhay ang mga pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-arawaraw na pamumuhay.

Mga Nilalaman (Paksa/ Aralin):

  • Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Mga Pamantayan sa Pagkatuto:

Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahang:

  • Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral, at kasapi ng pamilya at lipunan. AP9MKA-Ia-1
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment