Araling Panlipunan 9 Unang Markahan – Modyul 2: Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

MGA PAMANTAYAN SA PAGKATUTO

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.

Pamantayang Pagganap:

  • Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-arawaraw na pamumuhay.

Mga Nilalaman (Paksa/Aralin)

1. Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Mga Pamantayan sa Pagkatuto:

Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahang:

1. Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. AP9MKE-Ia-2

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang makapaglalapat ng ng pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Gayun din ay iyong matataya ang kahalagahan ng Ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay.

ap9_q1_m2_kahalagahanngekonomikssapangarawarawnapamumuhay_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment