Araling Panlipunan 9 Unang Markahan – Modyul 3: Iba’t Ibang Sistemang Pang-ekonomiya

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Naipamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-arawaraw na pamumuhay.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.

Mga Nilalaman (Paksa/Aralin)

1. Iba’t Ibang Sistemang Pang-ekonomiya

Pamantayan sa Pagkatuto:

Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahang:

1. Nasusuri ang iba’t ibang sistemang pang ekonomiya. MELC Week 4: Nasusuri ang iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya

Sa bahaging ito, inaasahang magabayan ang mag-aaral tungkol sa iba’t ibang sistemang pang- ekonomiya upang maisaayos ang paraan ng produksiyon, pagmamay-ari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko upang makaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano episyenteng magagamit ang mga pinagkukunang yaman.

ap9_q1_m3_ibatibangsistemangpangekonomiya_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment