Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 8: Mga Hudyat ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari

Sa pag-aaral sa modyul na ito, madadagdag sa iyong kaalaman ang mga hudyat na nagsasabi kung ito ay sanhi o bunga ng mga pangyayari.

Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na magagamit ang mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari (dahil, sapagkat, kaya, bunga nito, iba pa).

Filipino8_q1_-Mod8_Mga-Hudyat-ng-Sanhi-at-Bunga-ng-mga-Pangyayari

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment