Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 5: Pag-unawa sa Binasa

Sa modyul na ito, madadagdag sa iyong kaalaman ang pag-unawa sa binasa.

Pagkatapos nito, ikaw ay inaasahang magagawa ang sumusunod:

1. Nakikinig nang may pag-unawa upang:

– mailahad ang layunin ng napakinggan

– maipaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari.

2. Napapaunlad ang kakayahang umunawa sa binasa sa pamamagitan ng:

– paghihinuha batay sa mga ideya o pangyayari sa akda

– dating kaalaman kaugnay sa binasa.

Filipino8_q1_-Mod5_Pag-unawa-sa-Binasa

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment