Filipino 8 Unang Markahan – Modyul 1: Karunungang-bayan

Sa modyul na ito, tutuklasin ang mga Karunungang-bayan na yaman ng ating lahi. Sa paglalakbay na ito, malalaman ang mga salawikain,
sawikain, kasabihan at bugtong na natatangi sa ating paniniwala.

Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, inaasahan ko na magagawa mo ang mga sumusunod:

  • Naiuugnay ang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungangbayan sa mga pangyayari sa kasalukuyan. F8PB-Ia-c-22

Mga tiyak na layunin:

1. Nabibigyang kahulugan ang karunungang-bayan;

2. Natutukoy ang pangyayari sa kasalukuyan na may kaugnayan sa kaisipang nakapaloob sa karunungang-bayan;

3. Natutukoy ang mahalagang kaisipang napapaloob sa sa mga karunungangbayan;

4. Nakabubuo ng tamang salita na tutugma sa bawat bugtong.;

5. Nakabubuo ng sariling bugtong na may kaugnayan sa kasalukuyang pangyayari;

6. Nakasusulat ng sariling kasabihan at salawikain batay sa sitwasyon.

Filipino8_q1_-Mod1_Karunungang-bayan

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment