FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 8: Pagsusuri ng Pagkamakatotohanan ng mga Pangyayari

Ang dula ay isa sa mga akdang pampanitikan na kasasalaminan ng iba’t ibang kultura ng ating mga kababayan. May mga makatotohanang pangyayari sa dulana maaaring katulad ng naging karanasan mo, ng kaibigan mo, kakilala o maaaring narinig mo lamang.

Sa modyul na ito, inaasahang matutuhan mo ang sumusunod na mga layunin:

• Nasusuri ang pagkamakatotohanan ng mga pangyayari batay sa sariling karanasan. F7PB-Ih-i-5

Matapos mong pag-aralan ang modyul, inaasahan matatamo mo ang sumusunod na mga layunin:

1. Nakikilala ang mga bahagi ng isang dula.

2. Natutukoy ang makatotohanan at di-makatotohanang pahayag.

3. Naisasalaysay ang makatotohananang pangyayari batay sa sariling karanasan.

F7_Q1_Module8_FINAL_Abdusalam_Enhanced

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment