Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 8: Pagsusuri ng Pagkamakatotohanan ng mga Pangyayari

Ang dula ay isa sa mga akdang pampanitikan na kasasalaminan ng iba’t ibang kultura ng ating mga kababayan. May mga makatotohanang pangyayari sa dulana maaaring katulad ng naging karanasan mo, ng kaibigan mo, kakilala o maaaring narinig mo lamang.

Sa modyul na ito, inaasahang matutuhan mo ang sumusunod na mga layunin:

• Nasusuri ang pagkamakatotohanan ng mga pangyayari batay sa sariling karanasan. F7PB-Ih-i-5

Matapos mong pag-aralan ang modyul, inaasahan matatamo mo ang sumusunod na mga layunin:

1. Nakikilala ang mga bahagi ng isang dula.

2. Natutukoy ang makatotohanan at di-makatotohanang pahayag.

3. Naisasalaysay ang makatotohananang pangyayari batay sa sariling karanasan.

F7_Q1_Module8_FINAL_Abdusalam_Enhanced

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.