FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 5: PAGSUSURI NG ISANG DOKYU – FILM

Sa modyul na ito kaibigan ay matutunghayan natin ang pagsusuri ng mga nabanggit na mga kuwento ng buhay ng tao na mula sa dokumentaryong pelikula na puno ng katotohanan sa buhay ng tao maging tagumpay man o kabiguan. Kaya ihanda at paigtingin ang interes mo sa panonood upang ikaw ay makasubok na sumuri ng isang dokyu-film.

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na:

  • Nasusuri ang isang dokyu-film batay sa ibinigay na mga pamantayan (F7PD-Ide-4)

Matapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahan kong matatamo mo ang mga sumusunod na layunin:

1. Natutukoy ang kahulugan ng isang dokumentaryo.

2. Nakikilala ang mga elemento ng isang dokumentaryo.

3. Nasusuri ang isang dokyu-film batay sa ibinigay na pamantayan.

F7_Q1_Module5_FINAL_DanialEF

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment