Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 7: MGA PAHAYAG NA RETORIKAL

Ang wika ay isa samga pangunahing instrumento ng kominikasyon at pakikipagtalastasan? Sa pamamagitan nito nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan sa isa’t isa. Ngunit mahalagang maunawaaan natin na ang wika ay may iba’t ibang anyo.

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na:

  • Nagagamit nang wasto ang mga retorikal na pang-ugnay na ginamit sa akda(kung, kapag, sakali, at iba pa), sa paglalahad (una, ikalawa, halimbawa, atiba pa, isang araw, samantala), at sa pagbuo ng editoryal na (totoo/ tunay, talaga, pero/ subalit, at iba pa) nanghihikayat. F7WG-If-g-4

➢ Matapos mong pagaralan ang modyul na ito ay inaasahan kong matatamo mo ang sumusunod na mga layunin:

• Nakikilala ang mga retorikal na pang-ugnay.

• Natutukoy ang mga pahayag na ginagamit sa pagsasalaysay at paglalahad.

• Nagagamit ang mga retorikal na pang-ugnay sa pamamagitan ng editoryal na panghikayat.

F7_Q1_Module7_FINAL_EgalanE

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.