FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 6: ANG ALAMAT NG ILOG NG MAGUINDANAO

Sa modyul na ito malalaman mo ang kuwento na tumatalakay sa pang araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Mga paniniwala o tradisyon na kanilang pinaniniwalaan. Dito masisimulan ang ikaanim na yugto ng iyong pag-aaral.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunodna mga :

Kasan ayan sa Pampagkatuto:

➢ Naisasalaysay nang maayos at wasto ang buod, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento, mito /alamat / kuwentong-bayan. (F7PS-Ide-4)

Layunin:

a. Natutukoy ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa binasang alamat.

b. Naisasalaysay ang mga pangyayaring naganap mula sa binasang alamat.

c. Nakabubuo ng sariling spoken poetry gamit ang larawan mula sa binasang alamat.

F7_Q1_Module6_FINAL_DumagsaE

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment