Filipino 7 Unang Markahan – Modyul 2: Kuwentong Bayan: Mga Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay

Pagyayamanin ng araling ito ang ating mga isipan sa mga Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay.

Matapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahan kong matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan:

1. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa akda.

2. Natutukoy ang mga pangungusap na nagbibigay ng mga patunay.

3. Nakasusulat ang mga patunay na ang kuwentong-bayan ay salamin ng tradisyon o kaugalian ng lugar na pinagmulan nito.

F7_Q1_Module2_FINAL_DongosaE

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment