FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 12: PANGWAKAS NA GAWAIN: PROYEKTONG PANTURISMO – HALIMBAWA NG NAPANOOD NA VIDEO CLIP AT PATALASTAS

Meron ka bang sariling cellphone? Ito ba ay may pangkuha ng video? Nasubukan mo bang mag vlog? Ibinahagi mo ba ito sa media katulad ng facebook o Youtube? Ano ba ang tema ng inyong video? Marami ba ang nahikayat manood nito? Ano ba ang mga isinaalang-alang mo sa paggawa nito? Alam mo ba na sa paggawa ng mga vlog o video ay may mga bagay ka na dapat tandaan?

Pagkatapos ng araling ito ikaw ay inaasahang:

• Makapagsaliksik ng isang video tungkol sa sariling lugar o rehiyon.

• Makasusuri ng mga aspeto na dapat isaalang – alang sa paggawa ng patalastas na video.

F7_Q1_Module12_FINAL_ToretaE

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment