Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 2: Mga Kakayahan at Kilos

Sa modyul na ito, inaasahang maipamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

• Naipaliliwanag na ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga/ pagbibinata ay nakatutulong sa:

a. pagkakaroon ng tiwala sa sarili, at

b. paghahanda sa limang inaasahang kakayahan at kilos na nasa mataas na antas (phase) ng pagdadalaga/pagbibinata (middle late adolescence): (paghahanda sa paghahanapbuhay, paghahanda sapag-aasawa/ pagpapamilya, at pagkakaroon ng mga pagpapahalagang gabay sa mabuting asal), at pagiging mapanagutang tao.

ESP7_Q1_Mod2_MgaKakayahanatKilos_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment