Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 1: Ako Ngayon

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod nakaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1. Natutukoy ang mga pagbabago sa sarili mula sa gulang na 8 o 9 hanggang sa kasalukuyan sa aspetong:

a. Pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan (more mature relations) sa mga kasing edad (pakikipagkaibigan);

b. Pagtanggap ng papel o gampanin sa lipunan;

c. Pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito;

d. Pagnanais at pagtatamo ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa sa lipunan;

e. Pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya; at

f. Pagkilala ng tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaga/nagbibinata. (EsP7PS-Ia-1.1)

2. Natatanggap ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata. (EsP7PS-Ia-1.2)

ESP7_Q1_Mod1_AkoNgayon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment