Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 8: Pag-unlad ng Hilig Paglawak ng Tungkulin

Sa modyul na ito, Modyul 8 -Pagpapaunlad ng mga Hilig Bilang Isang Paghahanda, matutuklasan mo ang mga kasagutan ng mga naunang pahayag.

Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

a. Naipaliliwanag na ang pagpapaunlad ng mga hilig ay makatutulong sa pagtupad ng mga tungkulin, paghahanda tungo sa pagpili ng propesyon,
kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay, pagtulong sa kapwa, at paglilingkod sa pamayanan. (EsP7PS-If-3.3)

b. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng kanyang mga hilig. (EsP7PS-If-3.4)

ESP7_Q1_Mod8_Pag-unladngHiligPaglawakngTungkulin_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment