Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 5: Tiwala sa Sarili Ating Buoin

Sa modyul na ito ay malalaman mo ang mga aspeto ng sarili kung saan kulang ng tiwala sa sarili at kung paano malalampasan ang mga kahinaang ito upang maipakita ang talento at kakayahan.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

• Natutukoy ang mga aspekto ng sarili kung saan kulang siya ng tiwala sa sarili. Nakikilala ang mga paraan kung paano lalampasan ang mga ito.

ESP7_Q1_Mod5_TiwalasaSariliAtingBuoin_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment