Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 4: Talento Mo, Ating Tuklasin

Naniniwala tayo na lahat ng tao, maging anoman ang katayuan sa buhay ay pinagkalooban ng mga kakayahan at talento. Iba’t iba ang taglay na galing at husay kahit pa sabihin na magkatulad ang talento at kakayahang taglay.

Inaasahang makikilala mo na bilang isang nagdadalaga o nagbibinata ay may mga talento at kakayahan ka na dapat tuklasin at paunlarin. Kung ang mga talento at kakayahan na mayroon ka ay magagamit nang buong husay at sa wastong pamamaraan, ito ay malaki ang maitutulong sa pagkamit ng iyong mga mithiin sa buhay.

Sa modyul na ito inaasahang maipamamalas mo ang kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

• natutukoy ang kanyang mga talento at kakayahan (EsP7PS-Ic-2.1)

ESP7_Q1_Mod4_TalentoMoAtingTuklasin_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.