Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 4: Talento Mo, Ating Tuklasin

Naniniwala tayo na lahat ng tao, maging anoman ang katayuan sa buhay ay pinagkalooban ng mga kakayahan at talento. Iba’t iba ang taglay na galing at husay kahit pa sabihin na magkatulad ang talento at kakayahang taglay.

Inaasahang makikilala mo na bilang isang nagdadalaga o nagbibinata ay may mga talento at kakayahan ka na dapat tuklasin at paunlarin. Kung ang mga talento at kakayahan na mayroon ka ay magagamit nang buong husay at sa wastong pamamaraan, ito ay malaki ang maitutulong sa pagkamit ng iyong mga mithiin sa buhay.

Sa modyul na ito inaasahang maipamamalas mo ang kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

• natutukoy ang kanyang mga talento at kakayahan (EsP7PS-Ic-2.1)

ESP7_Q1_Mod4_TalentoMoAtingTuklasin_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment