Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 3: Pagpapaunlad ng Tiwala sa Sarili

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

• Naisasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng limang inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga/ pagbibinata (EsP7PS-Ib-1.4)

ESP7_Q1_Mod3_PagpapaunladngTiwalasaSarili_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment